شروع به کار آزمایشی پارس‌اَدز

۱۱ فروردین ۱۳۸۸
نسخه آزمایشی پارس‌اَدز آماده بهره برداری شد.